Ċirkulari

Gheziez Genituri,

Ghada huwa Jum il-Genituri. It-tfal m’ghandhomx skola u intom mistiedna u obbligati li fl-interess ta’ wliedkom tigu l-iskola u taraw il-progress li qeghdin jaghmlu wliedkom. Inghatajtu appuntament u tajjeb li tkunu hawn f’dak il-hin stipulat  biex ma tantx tistennew.

Se jkollkom l-opportunita’ li tidhlu fil-klassi tat-tfal taghkom u taraw b’ghajnejkom l-ambjent sabih u edukattiv li nipprovdu f’kull klassi.Kellmu lil ghalliema u filwaqt li jurukom il-progress ta’ wliedkom titkellmu maghhom ukoll dwar affarijiet ohra li forsi jippreokkupawkom.

AVVIZ   IMPORTANTI

Din is-sena ghall-ewwel darba se naghtukom il-Karti tal-Ezamijiet ta nofs is-sena li ghamlu wliedkom tal-yr.4, yr. 5 u yr. 6 kif ukoll l-Assessment Sheets li ghamlu t-tfal tal-yr.1, yr. 2 u yr. 3 biex tarawhom fil-kwiet ta darkom. Dawn se jinghataw bil-patt li : 

  • Genitur jiffirma li nghatawlu l-karti u kemm karti inghataw
  • Jigu rritornati l-iskola fi zmien gimgha jigifieri sa mhux aktar tard mill-14 ta’ Marzu
  • Hadd ma jista’ jigi jikkomplenja fuq marki li jkunu nghataw. Qed naghmilha cara minn qabel li l-ebda marka m’hi se tinbidel.
  • Hadd ma jista’ izid jew inaqqas xejn minnhom.

JUM IC-CELEBRAZZJONI

L-istudenti taghna ga bdew bil-provi ghall-Jum ic-Celebrazzjoni li se tkun fit-8 ta’ Mejju 2014. It-tfal kemm subien kif ukoll bniet ghandhom bzonn ta flokk u qalziet tal-abanderado kulur il-laham/beige. Dawn ma jridux ikunu godda anzi jekk ikunu imqatta’ jew imzarrda ahjar ghax it-tfal iridu jidhru foqra. Ikollhom bzonn ukoll platt tal-qsari kannella, is-size tieghu nghidulkom aktar tard.

Grazzi tal-koperazzjoni.

Narawkom għada.

 

Dame Marianne Zammit

Kap tal-Iskola

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s